Bɩsanɔ gʋlgar Hunsukɛr

 

Kristagɔɔrɔ kibəəro

Garʋŋŋʋ Katolikki Hunsukɛ

Garʋŋŋʋ Asamblee de Diee Hunsukɛ

 Garʋŋŋʋ Katolikkiro hunsukɛ                                                                                     Garʋŋŋʋ Asamblee de Diee hunsukɛ

 

Asamblee de Diee kristagɔɔrɔ sukumə bɩ han bʋ à ʋ Garaŋŋʋ, 1969. Pastɛɛr Kibsə Zɔwɛl n a pastɛɛr lɛɛkalɛ, a y'à mɛɲɔndalɛsa 2003 lala bɩ ma.

 

Hunsu bildəle :
Ɔrɔɔ zɩɩdagan Pastɛɛr  ZABSONRE Kibsa Joël, k'a sɔ hɩnna mɩsɩɲɔnɛɛr bɩ Asamble de Diyee Presidan Dɔgtɛɛr Michel OUEDRAOGO gɛla na a kɩɛn n n a ba " chevalier de l'ordre de mérite" a dɔɔlaar 115 hɔ ma. A pastɛɛrbar zibər bɩ ba a ken dɔɔlaar 72 han. A mɩsɩɲɔnɛɛrbar zibər bɩ ba Benɛɛ n a ken dɔɔlaar 20 han, a n baa hɩnna pastɛɛr Garʋŋŋʋ n dɔɔlaar 36. A n à retrɛtɩsa dɔɔlaar kʋn n t'a biliŋ 2003 bɩ ma. Hir-hir han bɩ n Hunsu y'a bil k'a n baa n à zibər mɛɲɔnda. Ga à ʋ lɩgɛmansɩŋŋɩdamun bɩ dɔmɩn 26 hille n 2020.
Hɩnkalɛ kii 14:13  Bɩ kud bɩ, mʋn liir k'a y'à tu bɩdɛma ma, a n t'a hɩŋ mʋn n, a ʋ : " A lɛkal n han, minbidenɔgɔgannɔ n, gɔɔrɔ kʋn ŋ tɩ gɩgaŋ Zuuba zuuhun nɔ n nɔ brɔɔ n ! " Nihin-Mɩŋŋa n a hɩn, a ʋ : " Sɩda n, ŋ t'à kɔlɛ mɛɲɔndaŋ kɩd, balaa, ŋ zi mɩŋŋar brɔɔ t'à dalɛ ŋ tal la."  Əminə !

image